01 / 01
0850 8888 0 55
0850 8888 0 KL

COPYRIGHTS

KL Group Inc. Kullanım Koşulları

Copyrights: In this web-site, any work (pictures and drawings) you might find should be considered to be copyrighted by default. A work is not required to have a copyright statement printed on it or near it in order to be considered copyrighted. So do not assume that the work is unprotected simply because you cannot see a notice written anywhere.

Turkish copyright law is documented in the law number 5846 on Intellectual and Artistic Works (Turkish: Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu).

 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 5846:  Madde 22 – (Değişik: 7/6/1995 – 4110/8 md.) Bir eserin aslını veya işlenmelerini kısmen ya da tamamen çoğaltma hakkı, münhasıran eser sahibine aittir.

Eserlerin aslından ikinci bir kopyasının çıkarılması ya da eserin işaret, ses ve görüntü nakil ve tekrarına yarayan, bilinen ya da ileride geliştirilecek olan her türlü araca kayıt edilmesi, her türlü ses ve müzik kayıtları ile mimarlık eserlerine ait plan, proje ve krokilerin uygulanması da çoğaltma sayılır.

Çoğaltma hakkı, bilgisayar programının geçici çoğaltılmasını gerektirdiği ölçüde, programın yüklenmesi, görüntülenmesi, çalıştırılması, iletilmesi ve depolanması fiillerini de kapsar.

 

TMMOB İçmimarlar Odası ( SMM ) Serbest İçmimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği : Mesleki uygulamalarda kamu yararını, meslek haklarını ve etiğini korumak, tanıtmak, geliştirmek, müelliflik haklarını gözetmek, haksız rekabeti önlemek, mesleki sorumlulukları, mesleki uğraşı konularını, uygulama alanlarını tanımlamak ve mesleki denetim ile mesleki değerlendirmeye esas sicilleri tutmak ve eser sahipliği kapsamında, eser sahibinin mali ve esere dair haklarını korumaktır.